О ПРОЕКТЕ / O PROJEKCIE

Полные права для людей с инвалидностью

Цель проекта - содействие местным активистам в пропагандировании недискриминационного отношения к людям с инвалидностью в Беларуси. Для достижения этого мы проанализируем беларуские и польские кампании против дискриминации в средствах массовой информации с точки зрения их эффективности и выберем лучшие с точки зрения эффективности воздействия. Польские кампании будут переведены на беларуский язык.

Если кампании недоступны для людей с нарушением зрения и слуха - мы подготовим субтитры и перевод на язык жестов. В мае в беларуском городе Лепель мы организуем местный фестиваль по борьбе с дискриминацией, в ходе которого мы покажем выбранные кампании - социальную теле- и радиорекламу, печатные и интернет-кампании, организуем дискуссии и семинары для активистов, в ходе которых мы будем генерировать идеи для других видов деятельности, которые не требуют высоких затрат.

Подведением итогов проекта будет небольшая брошюра, которая в несколько шагов покажет вам, как вы можете предотвратить дискриминационное поведение по отношению к людям с инвалидностью.

Pełnoprawni Niepełnosprawni

Celem projektu jest propagowanie postaw antydyskryminacyjnych w stosunku do osób niepełnosprawnych na Białorusi przez lokalnych aktywistów. Aby go osiągnąć przeanalizujemy białoruskie i polskie antydyskryminacyjne kampanie medialne pod kątem ich skuteczności i wybierzemy te, o najlepszych efektach oddziaływania. Polskie kampanie zostaną przetłumaczone na język białoruski. Jeśli nie są dostosowane do potrzeb osób niewidomych i głuchych- przygotowana zostanie audiodeskrypcja oraz tłumaczenie na język migowy.

W maju w Lepielu na Białorusi zorganizujemy lokalny festiwal antydyskryminacyjny, podczas których pokażemy wybrane kampanie – spoty telewizyjne i radiowe, kampanie internetowe i drukowane, zorganizujemy dyskusję i warsztaty dla aktywistów, podczas których będziemy generować pomysły na inne działania nie wymagające wysokich nakładów finansowych. Podsumowaniem realizacji projektu będzie krótka broszura, która w kilku krokach pokaże jak można zapobiegać zachowaniom dyskryminacyjnym w stosunku do osób niepełnosprawnych.


Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA - Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji